Gemensam arbetsdag lördagen den 12/9

Lördagen den 12/9 med samling kl 11 så håller vi en städdag vid båthamnen. Klubben bjuder på korv och bröd.

Aktiviteter:

  • Reparation av gamla bryggan, medtag skruvdragare, såg, hammare, handskar. Virke finns på plats.
  • Vassröjning, Medtag vadarstövlar ni som har, handskar, kratta och lie.
  • Städa vaktkuren, Medtag rengörningsmedel, hink, sopborste.
  • Städa parkeringen, släpkärra kommer att finnas. Röjsåg kan medtagas ni som har, kratta, handskar.

Förutom ovan så medtag även arbetslust och arbetsglädje för ni som har detta :).

Vi kommer att beakta rekommendationerna för aktiviteter utomhus. Ni som är i riskgrupperna för Corona bör inte deltaga i aktiviteterna.

För 2021 är följande dagar planerade för arbetsdagar:

22/5, 3/7 och 11/9, utskick kommer att göras närmare dessa dagar

Mvh Arbetsgruppen

Information från arbetsgruppen för ny vaktkur

Arbetsgruppen för ny vaktkur höll ett möte 28/8 och planerade följande:

  • Detaljer kring genomförandet, grund och hur arbeten bör fördelas
  • Framtagandet av en ekonomisk kalkyl för arbete och materiel

När detta är framtaget så kommer materiel presenteras för Styrelsen som bereder detta till årsstämman för beslut.

Ytterligare information om det pågående arbetet finner ni under medlemssidorna.

Bygglovet för vaktkuren inkom 2019-11-21 inkl strandskyddsdispens.

Rapport från styrelsemötet den 23/8

Styrelsen hade möte den 23/8 och vi behandlade en del av de inkomna medlemsfrågorna, Nedan kommer styrelsens svar på några av dessa:

  • Tidigarelägga båtvaktsässongen med start 1/5, Ej aktuellt i nuläget.
  • Upprustning av vaktkur, städa bort bråte, Planerat till nästa arbetsdag. Ny vaktkur är under behandling och planering. Information presenteras på hemsidan.
  • Bättre belysning. Mer pollare på bryggan är beslutade, samt ny belysningsstolpe med LED strålkastare vid infarts-bommen.
  • Ta bort hinder på sjöbotten vid hamnen. Arbete pågår och utreds av arbetsgrupp.

Mvh Styrelsen