Klubbens historia

1978-1979

Första delen av det nya villaområdet stod klart och Inflyttning skedde under dessa två år.

1980-1983

I Alsters Villaägareförening, som var verksam vid den tiden, diskuterades till och från möjligheten och intresset för att anlägga en båtbrygga granne med Alsters Strandbad.

1984

Då intresset var relativt stort sökte och fick villaägareföreningen bygglov för en brygga. Lantmännen som vid den här tiden ägde marken upplät ett markområde för bilparkering och ett vattenområde för en brygga.

Finansieringen skulle ske genom att platserna såldes med äganderätt och det beslutades att en flytbrygga skulle köpas när tillräckligt många hade anmält sitt intresse för en bryggplats.

Under våren bildades Alsters Båtklubb som en ideell förening med egna stadgar och egen styrelse. När tillräckligt många intresseanmälningar hade kommit in så gjordes upphandlingen och beställningen av en flytbrygga för leverans till sommaren 1985.

I väntan på flytbryggan byggdes under sommaren en landgång från stenpiren och till den plats där den ursprungliga bryggan skulle börja och 11 båtplatser för uthyrning anordnades utefter landgången.

1985

Flytbryggan för 64 båtplatser, varav merparten med bommar, levererades och sjösattes i början av juni.

En bit upp på land stod ett åttakantigt litet lusthus som skänktes till klubben. Ett trädäck på flytblock av cellplast snickrades ihop och huset placerades på detta och förankrades flytande innanför landgången till bryggan. Det har sedan dess fungerat som vaktkur för båtvakten.

Bryggan låg utsatt för hårda vindar från syd och sydväst så några år senare inköptes en flytande vågbrytare av betong som förankrades på tvären utanför bryggnocken och den har fyllt sin funktion på ett bra sätt. Vågbrytaren gjorde att 2 nya båtplatser kunde inrättas och säljas.

2010

Intresset för båtplats ökade efterhand under åren som gick och på årsmötet 2010 framförde många medlemmar önskemål om att styrelsen skulle undersöka möjligheten till att utöka antalet båtplatser med ytterligare en flytbrygga. En arbetsgrupp tillsattes som undersökte intresset och offert togs in på en flytbrygga för 21 båtplatser med bommar på bryggans västra sida. Bygglov och andra tillstånd beviljades och ett arrendeavtal tecknades med Karlstads Kommun som numera blivit fastighetsägare. Arrendet löper oförändrat till och med 2025-12-31 och förlängs med fem år i taget om ingen av parterna säger upp det.

2011

Intresset för de nya båtplatserna var stort och samtliga platser såldes snabbt. Försäljningen finansierade projektet och bryggan med bommar beställdes. Grus inköptes i stor mängd och parkeringsytan jämnades till. I början av maj månad levererades och monterades den nya flytbryggan och på stenpiren vid bryggans landfäste byggdes ett stort trädäck.

2012

Ett nytt staket med gånggrind ut till bryggorna inhandlades under året och en låsbar bom till parkeringen monterades.

2013

En stor renovering av vaktkuren gjordes. Bland annat nya fönster, ny panel på fasaden och en uppsnyggning invändigt.

2014

Även den nya bryggan låg utsatt vid hårda vindar och en vågbrytare av betong behövdes även här. Efterfrågan på båtplatser var fortsatt stor och för att finansiera en vågbrytare planerades att utöka med ytterligare 10 platser med bommar på bryggans östra sida plus 2 platser mot en vågbrytare. När erforderliga tillstånd inhämtats såldes alla förhandsbokade platser och vågbrytaren levererades och sjösattes under sommaren. Nu har båtklubben två flytbryggor med totalt 99 båtplatser med äganderätt och 11 båtplatser vid landgången för uthyrning.

2015

Två nya bänkar med bord skruvades ihop vid nya bryggan så att alla sjöfarare med familjer har någonstans att fika och vila. Anordningen med glidplåtar till båda vågbrytarna förbättrades också. F.ö. löpte verksamheten på bra.

2016

En båtsäsong där vi i klubben fick ny bryggbelysning, asfalterad sjösättningsramp och en brygga som ska underlätta vid isättning och upptagning av båten. Det stora orosmolnet var att vi under säsongen brottades med en konstant sjunkande vattennivå. I slutet av säsongen tvingades vi anlita Karlstads Dykarklubb för att får bort de värsta hindren under vattnet.

2017

En som vanligt trevlig båtsäsong även om sommaren kunde ha varit varmare. Ett problem under året har varit stenblocken som håller vågbrytare och bryggor på plats. Några av medlemmarna har tyvärr gått på dem. Det återkommande låga vattenståndet får vi tyvärr dras med p.g.a. ökad avtappning av Vänern och vi kommer därför att försöka få tag i ett företag som kan blåsa/gräva ner fundamenten djupare i bottendyn under 2018.

2018

Båtvädret sommaren 2018 var helt fantastiskt! men tyvärr verkar det låga vattenståndet i båthamnen vara något vi fortsatt får leva med. Under 2018 gjorde arbetsgruppen ändå ett omfattande arbete, att med hjälp av Ahås blåsa ner ett antal stora hinder i dyn.

2019

Under 2019 och inför båtsäsongen 2020 har klubben genomgått något av en förvandling. Elektroniska lås som man låser upp med taggar har installerats. Tillika en bom som man också kan låsa upp med en tagg utan att behöva kliva ur bilen. Bommen fälls sedan ner automatiskt när man passerat. Lysande! Nya bryggan har förlängts så att vi har fått ännu fler båtplatser. Glädjande nog så kan vi nu också se att vattenståndet är högt. Låt oss hoppas att det håller i sig under båtsäsongen 2020!

2020-2021

Somrarna 2020-2021 gav många möjligheter till härliga båtturer, men p.g.a. Corona-viruset så var dock inte båtsäsongerna riktigt som vanligt. T.ex. så hade ABK inga årsmöten.

2022

Äntligen en vanlig båtsommar igen efter Corona-nedstängningen!